Algemene voorwaarden

Bekijk de Algemene Voorwaarden in PDF formaat
 

ALGEMENE VOORWAARDEN HAPPY-POINT
 
I    Algemene voorwaarden voor zowel verhuur als verkoop
II   Algemene voorwaarden voor uitsluitend verhuur
III  Algemene voorwaarden voor uitsluitend verkoop en productie
 
Artikel 1         Wettelijke regelingen
Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen tussen Happy-Point en klant is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats waar de opdracht daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 2         Definities
           In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

2.1.       Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de website van Happy-Point).
2.2.       Happy-Point: de met de handelsnaam Happy-Point, in het handelsregister onder nummer 20122993 ingeschreven eenmanszaak.
2.3.       Klant: de (rechts)persoon aan wie het aanbod van Happy-Point is gericht, met wie Happy-Point een overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de (rechts)handeling is/wordt verricht.
2.4        Overeenkomst: iedere verbintenis met klant.
2.5        Opdracht: de overeenkomst tussen Happy-Point en klant op grond waarvan Happy-Point zaken en/of diensten aan klant levert.
2.6.       Zaken: alle objecten die voorwerp zijn van enige onderhandeling, aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Happy-Point en klant.
2.7.       (Af)Levering: het in de feitelijke beschikkingsmacht van klant, van een door klant gebruikte hulppersoon en/of van een door klant ingeschakelde derde brengen van de zaken welke voorwerp zijn van enige overeenkomst of andere (rechts)handeling in de relatie tussen Happy-Point en klant.
2.8.       Borg: zekerheidsstelling van de klant ten behoeve van zijn betalingsverplichting en overige verplichtingen.
           De hoogte van de borg wordt vastgesteld door Happy-Point.
 
Artikel 3         Toepasselijkheid algemene voorwaarden
3.1.       De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Happy-Point van zaken en/of diensten ten behoeve van klant.
3.2.       De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op zaken en/of diensten die Happy-Point geheel of ten dele van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant doorlevert, alsmede op zaken die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere (rechts)handeling in opdracht van Happy-Point door een derde aan klant worden geleverd.
3.3.       Afwijkingen van de algemene voorwaarden alsmede van de tussen Happy-Point en klant gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Happy-Point zijn bevestigd.
3.4.       Happy-Point wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van klant van de hand.
3.5.       Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Happy-Point en klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
3.6.       Indien een bepaling uit de tussen Happy-Point en klant gesloten overeenkomst(en) en de algemene   voorwaarden elkaar overlappen, dan prevaleren de voorwaarden van de gesloten overeenkomst(en).
 
Artikel 4         Aanbiedingen, offertes en overeenkomst
4.1.       Alle aanbiedingen van Happy-Point zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.Happy-Point kan haar aanbod ook na aanvaarding daarvan door klant nog herroepen.
4.2.       Offertes van Happy-Point zijn geldig gedurende de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee maanden na de datumwaarop de offerte is uitgebracht.
4.3.       Overeenkomsten komen tot stand doordat Happy-Point de door klant verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel op het moment dat Happy-Point tot de uitvoering van een opdracht overgaat. Indien klant de door Happy-Point bevestigde opdracht niet binnen twee werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Happy-Point tegenspreekt, staat de opdracht onherroepelijk vast.
        
Artikel 5         Prijzen, tarieven en betaling
5.1.       Alle vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
5.2.       Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief bezorg-, reis- en verblijfskosten, kosten van derden en meerwerk, tenzij schriftelijk anders is vermeld. De prijzen en wijze van betaling zijn vermeld op de website van Happy-Point.
5.3.       Happy-Point is gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijzen/tarieven,
           indien Happy-Point kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van bijvoorbeeld materiaal of andere factoren, ondanks dat deze voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte c.q. de vaststelling van de prijzen.
5.4.       Slechts indien de prijs- c.q. tariefsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft klant het recht de overeenkomst met Happy-Point te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn.
5.5.       Betaling door klant dient voor (af)levering te geschieden, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 
Artikel 6         Leveringstermijn
6.1.       De levertijd wordt door Happy-Point bij benadering vastgesteld.
6.2.       Bij de vaststelling van de levertijd gaat Happy-Point er van uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
6.3.       De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Happy-Point, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan.
6.4.       Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering van de overeenkomst geeft de klant in geen geval recht op enige schadevergoeding. Schade van klant als gevolg van overschrijding van de levertijd door handelen of nalaten van een ingeschakelde vervoerder (bijvoorbeeld TNT Post) geeft eveneens in geen geval recht op schadevergoeding.
 
Artikel 7         Risico en aansprakelijkheid
7.1.       Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan over op klant na (af)levering van de zaak aan klant, een door klant gebruikte hulppersoon of derde.
7.2.       Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik en het laten gebruiken van de geleverde zaken en/of diensten. Happy-Point is nimmer aansprakelijk en klant vrijwaart Happy-Point voor eventuele ongevallen en/of schade die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde zaken.
7.3.       Happy-Point is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals schade wegens gederfde winst, extra inzet persoon, vertragingsschade), immateriële schade en/of bedrijfsschade.
7.4.       Happy-Point is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Happy-Point is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook al was klant van deze onjuistheid en/of onvolledigheid niet op de hoogte.
7.5.       De aansprakelijkheid van Happy-Point jegens klant is uit welke hoofde dan ook beperkt tot de som van de overeenkomst exclusief BTW. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Happy-Point in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het ter zake geldende eigen risico.
7.6.       Indien Happy-Point bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van de inschakeling van (niet-)ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van Happy-Point, naast het overige wat hierover in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, beperkt tot de aansprakelijkheid voor het eigen handelen en/of nalaten door Happy-Point en haar (niet-)ondergeschikten. Happy-Point is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten, welk handelen en/of nalaten heeft te gelden als opzet of bewuste roekeloosheid.
7.7.       Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Happy-Point, zal klant Happy-Point vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van de geleverde zaken.
7.8.       Indien Happy-Point, zonder de opbouw van de zaak in opdracht te hebben, wel bij de opbouw hulp en bijstand –van welke aard ook- verleent, geschiedt dit geheel onverplicht en voor rekening en risico van klant. 
 
Artikel 8         Inspectie en melding
8.1.       Klant is verplicht de aan hem geleverde zaken voorafgaand aan de levering of het gebruik te inspecteren en ter zake eventuele waarneembare gebreken terstond bij Happy-Point te melden en zulks nadien omgaand schriftelijk aan Happy-Point te bevestigen.
8.2.       De nakoming van de overeenkomst geldt als deugdelijk, indien klant in gebreke is gebleven met het onderzoek als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
8.3.       Happy-Point is gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
8.4        Alle vorderingen en verweren jegens Happy-Point en de door Happy-Point bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden verjaren na één jaar na (af)levering van de zaak en/of dienst.
          
Artikel 9         Overmacht
9.1.       In geval van overmacht heeft Happy-Point het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Happy-Point tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
9.2.       Onder overmacht als in lid 1 van dit artikel worden in elk geval, doch niet uitsluitend, begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van de onder de overeenkomst begrepen zaken, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van Happy-Point, calamiteiten bij Happy-Point zoals brand, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
 
Artikel 10        Opschorting en beëindiging overeenkomst
10.1.      Happy-Point is gerechtigd om de overeenkomst(en) buitengerechtelijk te ontbinden indien klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop Happy-Point het schrijven verstuurt, is beslissend voor het moment van ontbinding.
10.2.      Ontbinding volgens lid 1 van dit artikel ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door Happy-Point geleverde zaken en/of diensten, tenzij Happy-Point terzake van die bepaalde zaak en/of dienst in verzuim is. Klant is verplicht terstond aan zijn betalingsverplichting te voldoen met vergoeding van zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, schade en interesten.
 
Artikel 11        Rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
11.1.      Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst en/of rechtshandeling geleverde en/of ontwikkelde zaken berusten uitsluitend bij Happy-Point. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Klant verkrijgt niet het recht en het is klant verboden om de zaak na te maken, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te de-assembleren, te wijzigen of te reconstrueren.
11.2.      Het is klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op de zaken te verwijderen of te wijzigen.
11.3.      Het is klant slechts na schriftelijke toestemming van Happy-Point toegestaan beeldmateriaal van Happy-Point te publiceren.
11.4.      Happy-Point zal klant vrijwaren tegen elke rechtsvordering jegens klant welke gebaseerd is op de bewering dat door Happy-Point zelf ontwikkelde zaken en/of diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. In het geval klant zelf het ontwerp en/of de gegevens/specificaties heeft aangeleverd, vrijwaart klant Happy-Point van elke rechtsvordering jegens Happy-Point welke gebaseerd is op de bewering dat door Happy-Point ontwikkelde zaken inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom. Klant dient, wanneer zij haar ontwerp van een zaak en/of dienst door Happy-Point laat vervaardigen, zelf te onderzoeken of er geen gelijk ontwerp is, welke auteursrechtelijk is beschermd door een ander. Klant vrijwaart Happy-Point voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele en/of industriële eigendommen. De eerste volzin van dit artikellid geldt slechts onder de voorwaarde dat klant Happy-Point onverwijld
           schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Happy-Point. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Happy-Point verlenen, opdat Happy-Point zich, zo nodig in naam van klant, tegen deze rechtsvorderingen kan verweren.
11.5.      De verplichting tot vrijwaring van artikel 11.4. vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die klant –ondanks dat dit niet is toegestaan- in (het ontwerp van) de zaken en/of diensten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
11.6.      Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Happy-Point zelf ontwikkelde zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Happy-Point een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Happy-Point het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of ervoor zorg dragen dat de klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere zaken, ongestoord kan blijven gebruiken.
 
Artikel 12      Overige bepalingen
12.1.      Happy-Point is gerechtigd (onderdelen van) de geleverde zaken bij onderhoud, reparatie, vernieuwing of in andere gevallen, te vervangen en/of te wijzigen, mits Happy-Point vergelijkbare kwaliteit en/of functionaliteit levert aan klant.
12.2.      Happy Point gebruikt de gegevens van klant slechts voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering.     
12.3.      Geschillen tussen Happy-Point en klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende levering door Happy-Point van producten, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.
          
II              Bijzondere bepalingen voor verhuur
           Onderstaande bepalingen zijn naast I (algemene bepalingen voor zowel verhuur als verkoop) van toepassing in geval van verhuur van zaken door Happy-Point.
 
Artikel 13      Algemene bepalingen
13.1.      Bij aanvang van de huurovereenkomst dient klant de zaak zelf bij Happy-Point op te halen en bij het einde van de overeenkomst dient klant de zaak terug te brengen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat Happy-Point zich met het brengen en/of terughalen van de gehuurde zaak zal belasten. Indien dit het geval is, zullen de kosten van brengen en/of terughalen van de gehuurde zaak bij klant in rekening worden gebracht, zoals vermeld op de website van Happy-Point.
13.2.      Indien Happy-Point en klant zijn overeengekomen dat Happy-Point de gehuurde zaak bij een door klant opgegeven locatie zal bezorgen, zal Happy-Point ernaar streven de gehuurde zaak op de overeengekomen leveringsdatum en -tijd te bezorgen. Indien Happy-Point om welke reden dan ook de gehuurde zaken niet tijdig aan het adres van klant aflevert, heeft klant geen recht op vergoeding van schade ten gevolge van het niet tijdig bezorgen van de zaak door Happy-Point.
13.3.      Het is klant niet toegestaan de zaak aan een derde te verhuren.
13.4.      Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen (ook zaterdagen, zondagen en vrije dagen) meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een hele dag.
 
Artikel 14      Verplichtingen van klant
14.1.      Klant draagt er (preventief) zorg voor dat:
a)         voldoende ruimte en een schone ondergrond voor plaatsing van de zaak beschikbaar is en de zaak niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke plekken wordt geplaatst, althans dat het terrein c.q. de ruimte alwaar de zaak wordt gebruikt zodanig is dat gebruik conform de instructie- en spelregels mogelijk is. Indien bij bezorging door Happy-Point blijkt dat plaatsing van de zaak niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat onvoldoende ruimte aanwezig is), dan is klant de volledige som van de overeenkomst aan Happy-Point verschuldigd. Indien plaatsing van de zaak door Happy-Point meer tijd vergt dan de door Happy-Point ingeplande tijd, wordt bij klant een door Happy-Point te bepalen bedrag, voor de tijd bovenop de geplande tijd, kosten in rekening gebracht, waarbij op hele uren wordt afgerond (naar boven);
b)         er een aansluiting van 220V met randaarde aanwezig is, indien de zaak moet worden gevoed met spanning;
c)         er bij het laden en lossen van zaken minimaal een persoon namens klant aanwezig is om te helpen en bij zaken met een gewicht van meer dan dertig kilogram er minimaal twee personen namens klant aanwezig zijn;
d)         eventuele vergunningen van overheidswege zijn verkregen. 
14.2.      Klant verklaart het gebruik en de spelregels van de gehuurde zaak te kennen en te respecteren op het moment dat de zaak afgehaald of afgeleverd wordt en/of opgebouwd wordt. Klant dient de eventuele instructie- en/of spelregels van de zaak in acht te nemen.
14.3.      Het is klant niet toegestaan de zaak te beplakken, beschrijven, beschilderen of op andere wijze te bewerken of te voorzien van enige aanduiding of toevoeging.
14.4.      Klant heeft de plicht de zaak bij harde wind (> windkracht 5) binnen te halen c.q. veilig te stellen, teneinde schade te voorkomen.
14.5.      Een eventueel bij de zaak behorende blower dient apart van de transporttas te worden vervoerd door klant, teneinde schade te voorkomen.
14.6.      De zaak wordt compleet en in de staat waarin deze verkeerde bij (af)levering van de zaak teruggebracht door klant, of in geval van ophalen door Happy-Point, vóór het afgesproken tijdstip gereed gezet. Eventuele geconstateerde gebreken bij of na terugneming van de zaak door Happy-Point worden geacht te zijn ontstaan gedurende de tijd dat de zaak zich bij klant bevond. Klant is verplicht tot het goed onderhouden en schoonmaken van de zaak, zoals vermeld op de instructie- en/of spelregels. De zaak dient juist te worden ingeleverd, dat wil zeggen opgeborgen en verpakt zoals vermeld op de instructie- en/of spelregels.
14.7.      Klant dient eventuele vermissing en/of beschadiging per direct tijdens de periode van gebruik aan Happy-Point te melden.
14.8.      Indien de zaak per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien de zaak niet op de daartoe door Happy-Point aangegeven plaats en het in de overeenkomst opgenomen tijdstip is teruggebracht. Bij langer gebruik van de zaak dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De klant kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
14.9.      Indien klant de zaak eerder bij Happy-Point aflevert dan in de overeenkomst is opgenomen, is klant toch de volledige huursom van de overeenkomst verschuldigd.
 
Artikel 15      Schade
15.1.      Eventuele kosten ontstaan door het nalaten van werkzaamheden zoals beschreven in artikel 14 worden door Happy-Point in rekening gebracht bij klant. Voor alle overige werkzaamheden aan de zaak door Happy-Point, verband houdend met het handelen of nalaten van klant, brengt Happy-Point een bedrag bij klant in rekening, welk bedrag in beginsel is vermeld op de website van Happy-Point.
15.2.      Bij opberging of verpakking door klant van de zaak op een andere wijze dan volgens de instructie- en/of spelregels, waaronder doch niet uitsluitend het niet droog opbergen, wordt een bedrag in rekening gebracht bij klant, zoals vermeld op de website van Happy-Point. Tevens verleent klant voor het (opnieuw) verpakken van de zaak, haar hulp/medewerking aan Happy-Point.
15.3.      Vermissing en/of beschadiging van de zaak en de schade die Happy Point daardoor lijdt, wordt door Happy-Point in rekening gebracht bij klant.
15.4.      Indien de zaak tijdens de ingebruikname door klant beschadigd raakt, brengt Happy-Point de kosten van reparatie bij klant in rekening, dan wel de kosten in verband met reparatie door Happy-Point waarbij een uurtarief geldt zoals vermeld op de website van Happy-Point, en de afschrijving van de zaak bij klant in rekening wordt gebracht, dan wel de kosten van reparatie door een derde. Indien de zaak tijdens de ingebruikname door klant onherstelbaar beschadigd raakt, brengt Happy-Point de vervangingswaarde van de zaak bij klant in rekening.
15.5.      Het recht van Happy-Point de in artikel 15 genoemde kosten bij klant in rekening te brengen, verjaart na één jaar vanaf de datum waarop de zaak/zaken terug in bezit van Happy-Point is/zijn gekomen na de verhuurperiode.
 
Artikel 16      Opschorting en beëindiging huurovereenkomst
16.1.      Indien klant aan Happy-Point meedeelt de overeenkomst niet na te komen, is deze een vergoeding verschuldigd, te weten 15% van de som van de overeenkomst tot zes maanden voor de uitvoering van de overeenkomst, 20% van de som van de overeenkomst tot drie maanden voor uitvoering van de overeenkomst, 30% van de som van de overeenkomst tot een maand voor uitvoering van de overeenkomst, 40% van de som van de overeenkomst tot veertien dagen voor uitvoering van de overeenkomst, 60% van de som van de overeenkomst tot drie dagen voor uitvoering van de overeenkomst en 100% indien de mededeling minder dan drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst geschiedt.
16.2.      Indien de periode van overmacht (zoals beschreven in artikel 9) langer dan twee dagen heeft geduurd, heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Happy-Point gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt tengevolge van die ontbinding. Klant is gehouden tot betaling van alle zaken en/of diensten die tot het tijdstip van ontbinding aan klant door Happy-Point zijn geleverd.
16.3.      Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Happy-Point gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Happy-Point te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van klant waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Happy-Point gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij deze te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Happy-Point bevoegd en aan het einde daarvan is zij
           verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en). In geval van opschorting krachtens de eerste volzin van dit lid. wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen.
16.4.      Bij verhuur van opblaasbare spelen en/of vergelijkbare opblaasbare producten/attributen (verder aangeduid als de opblaasbare zaak)die slechts buiten gebruikt kunnen worden, kunnen zowel Happy-Point als klant de overeenkomst (slechts ten aanzien van de huur van de opblaasbare zaak) kosteloos ontbinden indien een regenkans van 70% of meer wordt voorspeld en/of een windkracht hoger dan windkracht 5 (op de schaal van Beauford) wordt voorspeld. Dit onder de voorwaarde dat de ontbinding wordt ingeroepen voordat Happy-Point begonnen is met de (af)levering van de opblaasbare zaak.
16.5.      Klant kan slechts kosteloos ontbinden conform artikel 16.4., indien in de tussen Happy-Point en klant gesloten overeenkomst is opgenomen in welke plaats (stad/dorp) de opblaasbare zaak door klant gebruikt zou worden en indien klant aantoont dat de opblaasbare zaak niet in een overdekte ruimte geplaatst kan worden. De weersverwachting dient te gelden voor de plaats waar klant de opblaasbare zaak voornemens was te gebruiken.
16.6.      klant kan de overeenkomst kosteloos ontbinden op grond van de voorspelde weersverwachting conform artikel 16.4. vanaf 24 uur voor het uitvoeringstijdstip van de overeenkomst op basis van de op dat tijdstip geldende weersverwachting.
16.7.      Voor de kosteloze ontbinding conform het in dit artikel voorgaand genoemde, conformeert Happy-Point zich enkel en alleen aan de weersverwachting volgens de website van het KNMI (www.knmi.nl).
16.8.      Bij discussie tussen Happy-Point en klant omtrent de in dit artikel opgenomen bepalingen, beslist Happy-Point.
 
Artikel 17      Verplichtingen van klant bij huur witte duiven
17.1.      Betaling van de huursom dient drie weken voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst aan Happy-Point te zijn geschied. Op het moment van afhalen of (af)levering dient contante betaling van de borg voor de mand waarin de duiven worden geplaatst, te geschieden.
17.2.      Duiven mogen in de maanden maart tot en met september van elk jaar worden losgelaten in omgeving Breda, binnen een straal van vijfentwintig kilometer van het centrum van Breda. In de maanden oktober tot en met februari van elk jaar mogen de duiven slechts worden losgelaten binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Breda.
17.3.      Klant zorgt ervoor dat de duiven niet langer dan vier uur in de mand verblijven en dat zij niet in een omgeving worden geplaatst met een temperatuur boven 22° Celcius.
17.4.      Indien aan het einde van de huurovereenkomst de duiven en de mand waarin de duiven worden geplaatst terug in bezit zijn van Happy-Point, is Happy-Point verplicht de borg aan klant te restitueren, onder aftrek van Happy-Point nog toekomende huurpenningen en/of (schade)vergoedingen.
17.5.      Indien op enig moment tijdens de looptijd van deze overeenkomst de alsdan totaal door klant verschuldigde huurpenningen of met de borg te verrekenen bedragen het bedrag van de door klant betaalde borg overschrijden, is Happy-Point gerechtigd aanvulling van de borg of vergoeding van de schade door klant met een door Happy-Point vast te stellen bedrag te verlangen.
17.6.      Voor zover het bepaalde in de artikelen 17.1. tot en met 17.5. afwijkt van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de artikelen 17.1. tot en met 17.5.
 
III              Bijzondere bepalingen voor verkoop en productie
           Onderstaande bepalingen zijn naast I (algemene bepalingen voor zowel verhuur als verkoop) van toepassing in geval van verkoop van zaken en/of productie van zaken door Happy-Point.
 
Artikel 18      Verplichtingen van klant
18.1.      Klant betaalt binnen veertien dagen na sluiting van de overeenkomst (reservering van de zaak) 50% van de som van de overeenkomst aan Happy-Point.
18.2.      Klant is bij productie van zaken door Happy-Point zelf verantwoordelijk voor aanlevering van artwork, zoals teksten, logo’s en opdrukken. Indien klant haar goedkeuring voor productie van de ontwerpen aan Happy-Point heeft gegeven, is zij gehouden tot betaling van de volledige som van de overeenkomst aan Happy-Point.
 
Artikel 19      Eigendomsvoorbehoud
19.1.      Alle door Happy-Point aan klant geleverde zaken blijven haar eigendom totdat klant alle vorderingen van Happy-Point jegens klant uit welken hoofde dan ook, vermeerderd met rente en kosten en alle overige vorderingen, heeft voldaan.
19.2.      Wanneer klant uit de door Happy-Point geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt of doet vormen, handelt klant bij die vorming in opdracht van Happy-Point en gaat klant de zaak voor Happy-Point houden. Klant wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen omdat alle vorderingen zijn voldaan. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
19.3.      Alle eventuele verbonden kosten aan het vestigen en uitoefenen van alle benodigde handelingen in verband met het eigendomsvoorbehoud, alsmede eventuele andere zekerheidstellingen zijn voor rekening van klant.
 
Artikel 20      Garantie
20.1       Onverminderd de hiervoor gestelde beperkingen staat Happy-Point in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij inspectie niet-waarneembare gebreken aan de geleverde zaken, waarvan klant bewijst dat zij binnen twaalf maanden na de levering zijn opgetreden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Happy-Point toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking en/of gebruik van slecht materiaal. Voor zover Happy-Point het product heeft betrokken van een leverancier, geldt deze garantie van Happy-Point slechts voor zover Happy-Point zelf jegens haar leverancier aanspraak kan maken op garantie.
20.2.      Voor blowers en springkussens van Supreme kwaliteit geldt, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 20.1. een garantietermijn van vierentwintig maanden.
20.3.      Onder de in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Happy-Point worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel al dan niet in het bedrijf van Happy-Point of door toezending van een onderdeel ter vervanging, één en ander steeds ter keuze van Happy-Point. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van klant.
20.4.      Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a.         de niet-inachtneming van instructie- en/of spelregels dan wel andere oorzaken dan het voorziene normale gebruik;
b.         normale slijtage;
c.         montage/installatie en/of reparatie door derden, waaronder begrepen klant;
d.         de toepassing van enige overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e.         in overleg met klant aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f.         materialen of zaken, die door klant aan Happy-Point ter bewerking zijn verstrekt;
g.         materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van klant toegepast alsmede van door of namens klant aangeleverde materialen en zaken;
h.         door Happy-Point van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan Happy-Point heeft verstrekt.
20.5.      Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Happy-Point gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Happy-Point met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie –hoe ook genaamd- gehouden. Indien klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Happy-Point tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
20.6.      Reclamering ter zake van gebreken - welke naar de mening van klant aanspraak geven op garantie - dient zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen acht dagen na het verstrijken van de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak tegen Happy-Point terzake van die gebreken.
20.7.      Indien Happy-Point ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van Happy-Point.
20.8.      Ter zake van de door Happy-Point uitgevoerde reparatie-of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van twaalf maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Happy-Point om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
20.9.      Ter zake van door Happy-Point uitgevoerde inspectie, advisering en soortgelijke verplichtingen wordt geen garantie gegeven.
20.10.     Het beweerdelijk niet-nakomen door Happy-Point van haar garantieverplichtingen ontslaat klant niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met Happy-Point gesloten overeenkomst.
 
Artikel 21      Opschorting en beëindiging koopovereenkomst
21.1.      Indien klant aan Happy-Point mededeelt de overeenkomst niet na te komen, is deze een vergoeding verschuldigd, te weten 20% van de resterende som van de overeenkomst tot drie maanden voor de uitvoering van de overeenkomst, 30% van de resterende som van de overeenkomst tot een maand voor de uitvoering van de overeenkomst, 40% van de resterende som van de overeenkomst tot veertien dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, 60% van de resterende som van de overeenkomst tot drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst en 100% indien de mededeling minder dan drie dagen voor de uitvoering van de overeenkomst geschiedt. Indien Happy-Point een aanvang heeft gemaakt met de productie van een speciaal op verzoek van de klant gemaakte zaak (custom made), is klant de volledige som van de overeenkomst verschuldigd aan Happy-Point.
21.2.      Indien de periode van overmacht (conform artikel 9) langer dan twee maanden heeft geduurd, heeft klant het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Happy-Point gehouden is tot enige vergoeding van de schade die klant lijdt tengevolge van die ontbinding. De ontbinding van de overeenkomst kan slechts gelden ten aanzien van de niet door Happy-Point aan klant geleverde zaken en/of diensten. Happy-Point is gerechtigd tot betaling door klant van alle zaken die tot het tijdstip van ontbinding aan klant zijn geleverd.
21.3.      Indien klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Happy-Point gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Happy-Point te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht –al dan niet tot zekerheid- van het bedrijf van klant waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Happy-Point gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van deze overeenkomst(en) voor ten hoogste twee maanden op te schorten, hetzij deze te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Happy-Point bevoegd en aan het einde daarvan is zij                   verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
21.4.      In geval van opschorting krachtens lid 21.3. wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen. In geval van ontbinding krachtens lid 1 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs –zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen, en is klant gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Happy-Point bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van klant te doen opslaan dan wel voor rekening van klant te verkopen. De opbrengst van de verkoop van de zaak komt in het voornoemde geval aan Happy-Point toe. Eventuele intellectuele eigendomsrechten die over zijn gegaan op klant, komen in geval van opschorting krachtens lid 21.3. bij Happy-Point te berusten.
21.5.      Klant is niet gemachtigd/gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst(en) te vorderen.